Navigace

Obsah

Zbýšovský rybník - aktuální informace

Typ: ostatní
Jižní pláž Zbýšovského rybníkaV současné době velmi diskutované téma je, co bude se Zbýšovským rybníkem přes léto 2021? Z důvodu havarijního stavu výpusti ze Zbýšovského rybníka do rybníka Punčoška, je nutné tuto situaci řešit komplexně, a proto se vám zde pokusíme shrnout veškeré informace.

Od prosince 2020 je vyhlášen havarijní stav a 2. povodňový stupeň. Rovněž došlo k omezení vjezdu vozidel na hráz rybníka s tonáží více než 7,5t s výjimkou dopravní obslužnosti. O  tomto jsou řidiči informování zákazovými dopravními značkami při příjezdu do Zbýšova ze všech směrů. Pronájem těchto značek od společnosti Asig s. r. o. hradí obec z rozpočtu obce ve výši 30 695,- Kč za měsíc.

Lednového jednání zastupitelstva obce se zúčastnili zástupci ČRS Kutná Hora (Český rybářský svaz) za účelem podání žádosti o dotaci na opravu havarijního stavu hráze Zbýšovského rybníka. Žádost byla podána prostřednictvím ČRS, z důvodu získání vyšších
finančních prostředků. Vlastní zdroje budou financovány z rozpočtu obce Zbýšov.

V rámci stavby budou vyřezány nevhodné dřeviny a odstraněny pařezy na návodním svahu. Návodní svah hráze bude dosypán a opevněn až do koruny hráze kamenným pohozem. Koruna hráze bude rozšířena o 2 m směrem do rybníka a opevněna mechanicky zpevněným kamenivem. Vznikne tak chodník pro bezpečný pohyb osob. Stávající objekt spodní výpusti bude odstraněn a v jeho profilu bude v překopu tělesa hráze vybudována nová. Je složena z železobetonového nátokového objektu a požeráku s dvojitou česlovou stěnou. Požerák je navržen jako monolitický uzavřený s hraditelným oknem. Dno rybníka v prostoru nátoku na požerák a loviště bude zpevněno kamenivem. Po vybudování nové konstrukce spodní výpusti bude dosypáno těleso hráze v místě překopu. Sypání hráze bude probíhat po vrstvách. Návodní svah hráze bude vytvarován a bude opevněn kamenným pohozem tl. 0,4 m do filtračního podsypu z netříděného štěrkopísku. Vzdušní svah bude po vyrovnání ohumusován a oset vhodným travním semenem. Bezpečnostní přeliv je navržen v pravém
zavázání hráze v místě poškozené pomocné výpusti řešený jako boční nehrazený objekt.
Celkové náklady stavby činí 21 119 265 Kčs DPH. V souvislosti s tímto projektem a
zaštítěním ČRS zástupci rybářského svazu požádali zastupitelstvo o prominutí nájmu
na 10 let po dobu udržitelnosti projektu.

Během tohoto procesu jsme obdrželi informaci, že je možné celou akci spojit
s vybagrováním celého rybníka a čerpat na tuto akci dotaci až ve výši 80 % celkových nákladů. Původní žádost o dotaci byla stažena a nyní se dopracovává projekt, který musí být o tuto fázi obnovy Zbýšovského rybníka rozšířen a bude se znovu žádat Ministerstvo  zemědělství v rámci jiného programu.

Vzhledem k těmto výše uvedeným skutečnostem došlo k upuštění hladiny vody na rybníce, aby se zjistilo množství sedimentu.


V letních měsících bude hladina rybníka ve stejné úrovni jako je nyní, a to až do září. Během této doby se bude na břehy rybníka navážet jílovitá půda z probíhající výstavby silničního obchvatu v Církvicích. I z těchto důvodů nebude provoz půjčovny lodí a šlapadel na Zbýšovském rybníce během letní sezóny.


V září by mělo dojít k vypuštění rybníka a výlovu ryb a přípravě rybníka na vybagrování
a obnovu hráze. Celá akce, oprava hráze a vybagrování rybníka, by měla být ukončena
do 31. 12. 2022. O jednotlivých krocích vás budeme informovat postupně dle vývoje.
Věříme, že milovníci vodních sportů, rybaření a jiní aktivní uživatelé rybníka budou mít pochopení, že je třeba hráz opravit a obnovit, aby vyhovovala dnešním požadavkům. Při výstavbě hráze se nepočítalo, že po ní v budoucnu budou projíždět auta s vysokotonážními náklady, a to i několikrát za den. I tak naši předci vystavěli vodní dílo vysoké kvality, o které máme povinnost se starat. Rovněž věříme, že občané strpí komplikace nesoucí s sebou vybagrování rybníka. To vše s vidinou toho, že budeme mít krásný a čistý rybník, který můžeme předat dalším generacím, aby z něho měli takové potěšení jako my!

Informace čerpány ze Zbýšovského zpravodaje č. 1/2021, zde.


Vytvořeno: 6. 4. 2021
Poslední aktualizace: 6. 4. 2021 09:32
Autor: Ing. Jiřina Vosečková